stop belk

Zespół Szkół Nr 5
Adres:
ul. Szymochy 16
44 - 230 Bełk
tel. (32) 431 26 42
zs5belk@wp.pl

Dyrektorem jest Pani Krystyna Janiszewska.

Zespół Szkół Nr 5 jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców określone są w statucie jednostki. 

Zespół Szkół Nr 5 w Bełku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. W szczególności szkoła zapewnia:

 • realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
 • odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 • zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki, utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

Zespół Szkół Nr 5 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut Gimnazjum nr 7 w Bełku,
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bełku
 • regulaminy wewnętrzne:
  • Regulamin pracy,
  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin gimnazjum,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
  • Regulamin biblioteki,
  • Regulamin wycieczek.
Więcej informacji na : https://zs5belk.pl/index.php

W najbliższym czasie na terenie Zespołu Szkół Nr 5 powstanie boisko sportowe:
1) Będzie boisko sportowe przy Zespole Szkół Nr 5!!!
2) Przetarg na budowę boiska sportowego w Bełku ogłoszony !!!
3) Wiemy, kto i za ile wybuduje boisko sportowe w Bełku
4) Trwa budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 5
5) Trochę o budowie boiska sportowego

stowarzyszenie
stop2
partnerzy
UGiM Czerwionka-Leszczyny Zespół Szkół nr. 5 w Bełku IRG gazeta mokczerwionka ksdecorbelk
ŻKS ROW Rybnik Cris  ; gosilesia wojewodztwoslaskie rybnkcom
MOSiR Czerwionka Leszcczyny CKE Czerwionka palowicenet powiatrybnicki extraBe.
czerwionka_org starozytnosc_pl