Biblioteka Publiczna - Filia 4

Adres:
ul. Szymochy 16 (budynek Zespołu Szkół Nr 5)
44 - 230 Bełk

Kierownikiem jest Pani Eugenia Sekuła.

Czynne:
poniedziałek - wtorek od 8.00 do 16.00
środa - piątek od 10.00 do 18.00


Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest instytucją upowszechniania kultury gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informatycznych i kulturalnych społeczności gminy i miasta oraz uczestniczącą w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością sprawuje Biblioteka Powiatowa utworzona dla powiatu rybnickiego. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta może bezpośrednio korzystać z pomocy biblioteki pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

Biblioteką kieruje dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy, ustala regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora placówki.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy i miasta,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelników gminy i miasta, a także chorych i niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem gminy i miasta,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek,
 • doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie,
 • wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,
 • opracowanie i gromadzenie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznych,
 • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzi swoją działalność w 11 placówkach bibliotecznych na terenie całej gminy, w tym w Bełku jako Biblioteka Publiczna - Filia 4.

 

Biblioteka Publiczna - Filia 4 w Bełku:

1) udostępnia: 

 • około 23 000 książek
 • lokalne gazety: "Kurier", "I.R.G."
 • bogaty zbiór książek o tematyce regionalnej

2) dysponuje katalogami:

 • rzeczowym
 • alfabetycznym

3) organizuje:

 • lekcje biblioteczne,
 • konkursy plastyczne,
 • quizy,
 • imprezy okolicznościowe: „Andrzejki”, „Mikołajki”,
 • lato i ferie w bibliotece

4) posiada:

 • kącik czytelniczy dla 12 osób

https://biblioteka-czerwionka.pl/filia4.htm

Zapraszamy.