Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha

Telefon:
Tel: 32 4312642
Fax: 32 4316242

Adres:
Szymochy 16
44-230 Bełk
woj. śląskie

adres: http://zs5belk.pl

e-mail: zs5.belk@wp.pl

Szkoła podstawowa w Bełku jest szkołą publiczną, której organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświatyw Katowicach, zaś organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.
Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada pedagogiczna,
 • Rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców określone są w statucie jednostki.

Zespół Szkół nr 5 w Bełku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. W szczególności szkoła zapewnia:

 • realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i
  programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 • zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.