Przyroda

W rejonie środkowym i północno-wschodnim Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny występują grunty III i IV, a sporadycznie V klasy bonitacji stanowiące kompleksy pszenne, żytnie bardzo dobre i żytnie dobre. Natomiast rejon południowo-zachodni to gleby IV i V, a nawet VI klasy bonitacji stanowiące kompleksy żytnie i żytnie bardzo dobre. Korzystny wpływ lasów dawnej Puszczy Pszczyńsko-Raciborskiej na ten rejon stwarza dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa prowadzonego metodami ekologicznymi.

Na terenie gminy występują także gleby klasy „A” oraz gleby bielicowe. Wykorzystując dobre warunki glebowo-klimatyczne rolnicy prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą na wysokim poziomie. Ze względów ekonomicznych stosują małe ilości nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu, co bardzo korzystnie odbija się na jakości produkowanej żywności.

Wysoka lesistość gminy Czerwionka-Leszczyny (42% powierzchni), a w tym terenów przynależących do sołectwa Bełk, należy do jej najsilniejszych atutów. W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany sosnowe i lasy mieszane zajmujące siedliska po cenniejszych lasach liściastych wyniszczonych na przestrzeni ostatnich kilku wieków.

Celem ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych utworzono Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, który powstał na mocy Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r., i obejmuje obszar 49.387 ha. Od północy i południa przylega do niego pięć stref otulinowych o łącznej powierzchni 14.010 ha. Położony jest w południowo – zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Obszar PK ,,CKKRW’’ położony jest w obrębie zlewni Rudy, Suminy i Bierawki. Tylko niewielka, zachodnia jego część należy do przyrzecza Odry. W Czerwionce-Leszczynach obejmuje on zachodnie i południowe części tej jednostki administracyjnej wraz z licznymi wartościowymi zespołami leśnymi. Do PK ,,CKKRW’’ przynależy zachodnia i południowa część sołectwa Bełk.Do ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, oprócz Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny utworzono także 12 pomników przyrody (drzewa wolnostojące, grupa drzew, aleja drzew, głaz narzutowy), z czego 2 znajdują się na terenie sołectwa Bełk.

Lp

Lokalizacja

Obiekt

Kategoria obiektu

1

Stanowice,

obok kościoła

Lipa drobnolistna

Pojedyncze drzewo wolnostojące

2

Leszczyny,

 osiedle mieszkaniowe „ Karlik ” ( pomiędzy ulicami : Ks. Pojdy i Polną )

Dąb szypułkowy

Pojedyncze drzewo wolnostojące

3

Bełk,

 przy drodze do Czerwionki

Dąb szypułkowy

Pojedyncze drzewo wolnostojące

4

Bełk,

obok kościoła pw. Św. Marii Magdaleny

Dąb szypułkowy

Pojedyncze drzewo wolnostojące

5

Dębieńsko Wielkie,

w pasie drogowym ul. Belkowskiej

Kasztanowiec zwyczajny – 67 sztuk

Aleja drzew

6

Leszczyny

Platan klonolistny

Pojedyncze drzewo wolnostojące

7

Książenice,

ul. Klimka

Lipa drobnolistna

Pojedyncze drzewo wolnostojące

8

Szczejkowice,

ul. Gliwicka

Lipa drobnolistna

Pojedyncze drzewo wolnostojące

9

Stanowice,

ul. Leśna

Dąb szypułkowy

Pojedyncze drzewo wolnostojące

10

Palowice,

ul. Wiejska

Kasztanowiec zwyczajny

Pojedyncze drzewo wolnostojące

11

Czuchów,

park dworski

Wiąz górski

Pojedyncze drzewo wolnostojące

12

Leszczyny,

ul. Ks. Pojdy

Głaz narzutowy – obw. 550 cm („Głaz Alojzego Damca”)

Pomnik przyrody nieożywionej


Na terenie wsi występują liczne rozległe zadrzewienia stanowiące ostoję bażantów, saren i zajęcy. Jednym z większych występujących w okolicy dawnych zabudowań PGR jest zadrzewienie „Graniczniok” złożone głównie ze starych dębów szypułkowych, grabów pospolitych, kasztanowców zwyczajnych, lip drobnolistnych, jesionów wyniosłych i rzadkich brzóz brodawkowych. W okolicy Domu Pogodnej Starości – mieszczącego się w budynku o ciekawej architekturze z 1908 r. – rośnie grupa pochodzących z Japonii cyprysików groszkowych, z których największy osiągnął obwód 160 cm. Niedaleko szczytu Ramża (325 m n.p.m.) przy szlaku „Historii Górnictwa Górnośląskiego” rośnie wiele potężnych buków, których wiek sięga 100 lat. W pobliżu zabudowań byłego PGR rośnie potężny platan kolonisty o obwodzie 200 cm. Wiele interesujących okazów drzew znajdujemy także w alei prowadzącej do folwarku Marynów. Składa się na nią 68 dorodnych dębów szypułkowych i 10 kasztanowców o obwodach do 650 cm. W rejonie bloków mieszkalnych byłego PGR spotykamy 2 nadzwyczaj duże topole należące do najgrubszych drzew w okolicy Rybnika. Za budynkiem OSP widać okazały dąb szypułkowy, którego obwód wynosi 405 cm. W Parku Dworskim rośnie też 7 okazałych wiązów szypułkowych.