Władze sołectwaSołectwo Bełk jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.


Organami sołectwa są:

 • Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • Sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.

W obecnej kadencji 2016-2020 Rada Sołecka działa w następującym składzie:

Sołtys:

 

Jolanta Szejka
ul. Piasta  4, 44-230 Bełk
(32) 431 22 23


Członkowie Rady:

 • Krystyna Gawlik
 • Wanda Rybka
 • Kornelia Gilecka
 • Artur Bukowski
 • Janusz Gawlik
 • Łukasz Konsek
 • Jan Czapla
 • Michał Stokłosa
 • Leszek Szejka
 • Jędrzej Teper
 • Wanda Rybka
 • Eugeniusz Pyszny
 • Jan Ptak
 • Sylwia Grzyb
 • Henryk Marcisz
 • Eugeniusz Adamiec