Władze sołectwa

 
Sołectwo Bełk jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Obejmuje terytorium o powierzchni 1543 ha. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.
 
Organami sołectwa są:
  • Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy,
  • Sołtys - organ wykonawczy.

Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkali w sołectwie, wpisani w rejestrze wyborców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 30 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania mniejsza niż 30, to wówczas w tym samym dniu odbywa się kolejne Zebranie Wiejskie, które jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział w Zebraniu. Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych Statutem Sołectwa Bełk.

Rada Sołecka:
do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczych oraz wyrażanie opinii w sprawach pozostałych w gestii sołectwa, a ponadto: opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia, materiałów itp. ze środków sołectwa; inicjowanie prac społecznych; organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku.

W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys jako jej przewodniczący oraz od 8 do 14 innych członków. Liczbę członków Rady Sołeckiej określa uchwałą Zebranie Wiejskie. Sołtys informuję Radę Sołecką o swojej pracy za okres pomiędzy posiedzeniami Rady.

Sołtys i Rada Sołecka są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

W obecnej kadencji 2016-2020 Rada Sołecka działa w następującym składzie:

SOŁTYS
- przewodniczący Rady Sołeckiej

Jolanta Szejka
ul. Piasta 4
44-237 Bełk

tel. 32 43 12 223

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej:


Od lewej: Jan Czapla, Leszek Szejka, Michał Stokłosa, Henryk Marcisz, Artur Bukowski, Jędrzej Teper, Łukasz Konsek, Kornelia Gilecka, Jolanta Szejka
(Sołtys, przewodnicząca Rady Sołeckiej), Wanda Rybka, Sylwia Grzyb, Krystyna Gawlik, Eugeniusz Pyszny, Eugeniusz Adamiec oraz Janusz Gawlik (nie ma tej osoby na zdjęciu)