Statut

Statut

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem “SNRRW Bełk”.

 § 2

 Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 § 3

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w sołectwie Bełk na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w województwie śląskim.

 § 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować cele statutowe Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozwane.

 § 6

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenie.

 § 7

 Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

 § 8

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci podłużnej o treści: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

2. Stowarzyszenie może używać innych odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustalonych przez organy Stowarzyszenia.

3. Formy graficzne i słowne określające Stowarzyszenie mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 9

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 10

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 11

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków o charakterze apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym.

§ 12

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 13

Celem Stowarzyszenia jest:

1/ wszechstronny rozwój wsi,

2/ współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą,

3/ wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,

4/ upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej,

5/ wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,

6/ kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,

7/ promowanie regionalnych produktów żywnościowych,

8/ ochrona krajobrazu poprzez wprowadzanie nowych ograniczonych form jego zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych,

9/ promowanie walorów regionalnych, oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój turystyki,

10/ podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców wsi,

11/ stworzenie możliwości szerszego dostępu do edukacji mieszkańców wsi,

12/ poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów,

13/ promocja szeroko rozumianej kultury i rozrywki,

14/ integracja środowisk reprezentujących różne interesy grupowe, w kraju i za granicą,

15/ aktywizacja ludności,

16/ działania na rzecz rozwoju oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,

17/ wspieranie uzdolnionej młodzieży.


§ 14

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/ podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i promocji inicjatyw lokalnych,

2/ inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi,

3/ skupianie w swych szeregach przedstawicieli różnych środowisk,

4/ organizowanie imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, spektakle, festiwale, festyny),

5/ współpracę z innymi stowarzyszeniami, samorządowymi i innymi podmiotami,

6/ współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, politycznymi, zakładami pracy oraz władzami samorządowymi,

7/ rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą, oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,

8/ gromadzenie funduszy na działalność statutową,

9/ skupianie osób podejmujących działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości oraz organizacji działających na rzecz rozwijania interesów społeczeństwa obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast,

10/ stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych,

11/ przyznawanie stypendiów.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.

§ 16

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela,

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub ma inne względem niego zasługi.

§ 17

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Kandydat na członka powinien przedstawić rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złożyć deklarację członkowską.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

 § 18

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1/ wybierać (czynne prawo wyborcze) i być wybieranym (bierne prawo wyborcze) do władz Stowarzyszenia,

2/ uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i korzystać z owoców jego działalności,

3/ udzielać rekomendacji nowo wstępującym członkom,

4/ korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i uchwały jego władz,

5/ zgłaszać swoje opinie i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§ 19

(usunięty)

§ 20

1. Nie posiadają prawa wybierania i wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych i osoby ubezwłasnowolnione.

2. Nie posiadają biernego prawa wyborczego członkowie pozbawieni tego prawa prawomocną uchwałą Zarządu.

§ 21

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:

1/ aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ uiszczenia wpisowego, regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

4/ niepodejmowania konkurencyjnej działalności gospodarczej względem Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku odbycia podróży służbowej przysługują diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 23

1. Członek wspierający i honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 18 pkt 2-5.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 24

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia na podstawie oświadczenia złożonego na piśmie Zarządowi,

2/ śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3/ skreślenia uchwałą Zarządu na skutek nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres powyżej 6 miesięcy,

4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu podjętej w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał, regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia albo któregoś z jej członków,

5/ pozbawienia godności członka honorowego - w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin do wniesienia odwołania. Od uchwał w wyżej wymienionych sprawach przysługuje odwołanie  do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty ich doręczenia.

§ 24a

1. Spory między członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.

2. Nakładanie kar na członków Stowarzyszenia w przypadku naruszenia Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego celom, w tym także podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia należy do Zarządu.

3. Zarząd może wymierzać kary:

1/ upomnienia,

2/ nagany;

3/ zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 3 służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 24 ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 26

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zgromadzenie

 § 27

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W skład Zgromadzenia wchodzi ogół członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 § 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.

2. O terminie i miejscu zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub po wyrażeniu zgody drogą elektroniczną z siedmiodniowym wyprzedzeniem podając proponowany porządek obrad.

2a. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na 30 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3. Na wniosek przynajmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w każdym czasie, w trybie określonym w ust.2 w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

4. Jeśli Zarząd nie zwołuje Walnego Zgromadzenia Członków w przepisowym terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia lub 30 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania albo w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd to Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 29

Walne Zgromadzenie może obradować według przyjętego przez siebie regulaminu obrad.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1/ uchwalenie i zmiana Statutu,

2/ powoływania i odwoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ ocena pracy Zarządu,

4/ ustalania składek członkowskich i wpisowego,

5/ zatwierdzanie rocznych planów działalności finansowej Stowarzyszenia oraz sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ kierowanie całokształtem działalności merytorycznej i materialnej Stowarzyszenia,

7/ decydowanie o sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz powierzanie kompetencji w tym zakresie Zarządowi,

8/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

10/ podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,

11/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13/ podejmowanie uchwały w innych sprawach wnoszonych pod obrady.

§ 31

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący obrad i sekretarz

2. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd przesyła organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadku przewidywanych ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach.

Zarząd

§ 32

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 33

1. Zarząd składa się z czterech członków, w tym : Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Odwołanie członka Zarządu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 § 35

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Szczegółowe zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez tę władzę.

§ 36

Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2/ określenie szczegółowych kierunków działania,

3/ ustalenie planów finansowych i preliminarzy (zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia),

4/ sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia majątku w zakresie uprawnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie,

6/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (o przyjęciu, skreśleniu, wykluczeniu, wymierzaniu kar) w zakresie określonym w Statucie,

8/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

9/ wnioskowanie o ustalanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

10/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,

11/ prowadzenie całokształtu spraw Stowarzyszenia,

12/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna

§ 37

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 38

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2/ prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd,

3/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie oznaczonym w Statucie,

4/ występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

5/ składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o uchwalenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 40

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę władzę.

Sąd Koleżeński

§ 41

(usunięty)

§ 42

(usunięty)

§ 43

(usunięty)

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 44

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie.

§ 45

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 46

Stowarzyszenie może wykorzystywać pozyskane środki finansowe na prowadzenie własnej działalności.

§ 47

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) (usunięty)

3) dotacje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) wpływy z działalności statutowej,

6) dochody z majątku Stowarzyszenia.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Wszelkie uzyskane przez Stowarzyszenie środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie do jego celów i zadań statutowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 48

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 49

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i cel, na który przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem są: Skarbnik i Wice-Prezes Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienie końcowe

§ 50

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).