Regulamin strony

Definicje

 1. Właściciel - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą w Bełku przy ulicy Palowickiej 2.
 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.belk.pl
 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę.

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Strony jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą w Bełku przy ulicy Palowickiej 2.
 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.belk.pl
 3. Strona ma charakter niekomercyjny i jest prowadzona ze środków własnych Właściciela.
 4. Użytkownicy korzystający ze Strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Właściciel powołał Redakcję.
 6. Redakcja jest odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniania z Właścicielem.
 7. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Właściciela.
 8. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, Użytkownicy powinni powiadomić Właściciela o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy – stowarzyszeniebelk@gmail.com

Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela w celach niekomercyjnych, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po zakończeniu obsługi takiego zapytania dane osobowe Użytkowników z formularza kontaktowego zostaną usunięte.

Korzystanie ze strony

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na Stronie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może korzystać ze Strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 3. Strona umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z zakresem działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz z informacjami dotyczącymi w głównej mierze mieszkańców Sołectwa Bełk.
 4. Poszczególne części Strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych, które mogą mieć własne regulaminy, zalecamy się z nimi zapoznać podczas ich odwiedzania. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.
 5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności Strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie maila na adres stowarzyszeniebelk@gmail.com
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.