Przedszkole

Telefon:
Tel: 32 431 12 02
Fax: 32 431 12 02
Adres:
Szymochy 16 a
44-230 Bełk
woj. śląskie
http://belk.przedszkolowo.pl/

Otwarcie nowego przedszkola

Przedszkole w Bełku jest przedszkolem publicznym, którego organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami przedszkola są:
 • dyrektor przedszkola,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.

Działalnością przedszkola kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji dyrektor przedszkola przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie:
  • kierowania dzieci wymagających pomocy psychologicznej i pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rady pedagogicznej,
  • organizowania zajęć w grupach dyspanseryjnych i korekcyjno-wyrównawczych wg zaleceń psychologa,
  • prowadzenia przez nauczyciela właściwej dokumentacji pracy dyspanseryjnej i korekcyjno-wyrównawczej,
  • organizowania spotkań rodziców i nauczycieli z psychologiem i logopedą,
  • współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci wymagających działań korekcyjno-wyrównawczych,
 • przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
  • indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej,
  • stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
  • prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza,
  • kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych,
  • tworzenie możliwości nauczania indywidualnego,
 • przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie świadomości narodowej, tradycji rodzinnej, regionalnej i społeczno-kulturowej; umożliwia również prowadzenie nauki religii oraz korzystanie z niej lub nie, zgodnie z życzeniami rodziców.

Przedszkole w Bełku funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut Przedszkola w Bełku,
 • regulaminy wewnętrzne:
  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin przedszkola.
Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę - dostępny w gabinecie dyrektora codziennie w godzinach pracy przedszkola. Zasady udostępniania danych są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Dane udostępnia dyrektor przedszkola w godzinach urzędowania placówki.
 
Aktualnie trwa budowa nowego przedszkola przy Zespole Szkół Nr 5 w Bełku:
1) Rusza budowa przedszkola w Bełku
2) Pierwsze prace przy budowie przedszkola rozpoczęte !!!
3) Przedszkole w budowie - fotoreportaż !!!
4) Przedszkole w budowie cz. II - fotoreportaż !!!
5) Trwa budowa przedszkola w Bełku
Stare niedziałające przedszkole
 

Adres:
ul. Kościelna 4
44 - 230 Bełk