Odnawialne Źródła Energii - formuła grantowa

Odnawialne Źródła Energii - formuła grantowa

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniach od 29 stycznia 2018r. do 2 marca 2018r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Wysokość uzyskanego grantu - do 100% kosztów kwalifikowanych na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym 95% stanowić będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 5 % stanowić będą środki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany.
 
Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące instalacje OZE:
instalacje fotowoltaiczne - do 5.500,00 zł netto za 1 kW,
instalacje solarne:
2 kolektory – do 10.000,00 zł netto,
3 kolektory – do 12.000,00 zł netto,
4 kolektory – do 14.000,00 zł netto,
pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. - do 40.000,00 zł netto,
pompy ciepła do c.w.u. - do 9.000,00 zł netto.
Cel - poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Uczestnik projektu - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na której zamontowana zostanie instalacja do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.
 
Planowany termin złożenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie – do 26 marca 2018 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - wrzesień 2018 r.
Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2018 - 2020
Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6,  parter, telefon: 32 429 59 97
w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  Al. Św. Barbary 6, I piętro, telefon: 32 429 59 87
na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl/oze
pytania dotyczące spraw technicznych - Grupa CDE Mikołów telefon: 32 326 78 17, 32 326 78 16
Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.

Leszek Szejka