Bezpłatna analiza energetyczna dla twojego domu

Bezpłatna analiza energetyczna dla twojego domu

Uwaga! Drogi mieszkańcu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zrobimy dla ciebie darmową analizę energetyczną twojego domu. Wystarczy wypełnić krótki formularz, odesłać na adres stowarzyszeniebelk@gmail.com w tytule: analiza energetyczna i czekać na odpowiedź. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Celem naboru jest przeprowadzenie 30 bezpłatnych uproszczonych analiz energetycznych domów jednorodzinnych przy udziale kamery termowizyjnej. Analizy te mają wskazać właścicielom tych domów, gdzie występują największe ubytki ciepła oraz działania, które należy podjąć w celu ich wyeliminowaniu, a tym samym zwiększeniu efektywności energetycznej obiektu. W wyniku przeprowadzonej analizy zostaną także zaproponowane rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, w tym szacunkowe koszty, jakie w tym zakresie należy ponieść.

 • I. Zasady naboru
 1. Nabór prowadzony jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających dom jednorodzinny na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 2. Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszeniebelk@gmail.com.Tytuł wiadomości: analiza energetyczna
 4. Formularze zgłoszeń można przesyłać do dnia 28 lutego 2023 r.
 5. Jedna osoba fizyczna może zgłosić wyłącznie jeden dom jednorodzinny.
 6. Limit bezpłatnych uproszczonych analiz energetycznych wynosi 30. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku wyczerpania powyższego limitu, Organizator poinformuje o zakończeniu prowadzenia naboru na stronach https://www.belk.pl/ oraz https://www.czerwionka-leszczyny.pl/, a także w mediach społecznościowych.
 • II. Kryteria oceny
 1. Warunkiem zakwalifikowania zgłoszenia do weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 2. Weryfikacja zgłoszeń będzie polegać na sprawdzeniu czy obiekt wskazany w formularzu zgłoszeniowym znajduje się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz czy spełnia definicję domu jednorodzinnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywać Zespół ds. analiz energetycznych, zwany dalej „Zespołem, którego powoła Organizator.
 4. Zespół dokonuje oceny w oparciu o kryteria oceny, o których mowa w ust. IV.
 5. O zakwalifikowaniu do się bezpłatnych uproszczonych analiz energetycznych, Organizator poinformuje telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Do pobrania:

Regulamin wraz zformularzem zgłoszeniowym

/images/files/Regulamin%20w%20raz%20z%20formularzem%20zgloszeniowym%20analiza%20energetyczna%283%29.docx

 

Projekt „Łapiemy SMOGA” jest finansowany ze środków Programu „Nasze Powietrze” realizowanego w ramach projektu „Towards effective implementation of antismog laws in regions” wspieranego przez Clean Air Fund.
Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
jest finansowany przez Clean Air Fund.