Stan rzeki Bierawka jest ZŁY

Stan rzeki Bierawka jest ZŁY

Badania monitoringowe wód jednolitej części wód powierzchniowych Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego) prowadzono ostatnio w 2021 roku. Jej potencjał ekologiczny określono jako słaby, natomiast stan wód jako zły. Na stan wód miały wpływ wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, zasolenie i substancje biogenne, a także nikiel. Możliwe wzmożone kontrole w ramach zadań własnych związanych z kontrolą sposobu odbioru nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), tj. czy wszystkie ścieki są odprowadzane lub wywożone do oczyszczalni ścieków.

Badaniami wód rzeki Bierawki na terenie sołectwa Bełk,

Informujemy, że państwowym monitoringiem środowiska objęte są tzw. jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) tj. jednostki wydzielone na potrzeby gospodarowania wodami, które są oddzielnymi i znaczącymi elementami wód powierzchniowych, przy czym większe cieki mogą być podzielone na mniejsze odcinki. Wszystkie jcwp badane są w punktach reprezentatywnych, zlokalizowanych blisko ujścia do odbiornika. Ocena wykonana dla punktu reprezentatywnego jest oceną całej jcwp. Rzeka Bierawka została podzielona na 2 jcwp: Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego) oraz Bierawka od Knurówki do ujścia. Odcinek Bierawki płynący przez Gminę i Miasto Czerwionkę -Leszczyny należy do jcwp Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego), natomiast punkt reprezentatywny dla tej jcwp zlokalizowany jest powyżej Rowu Knurowskiego. Zgodnie z §14 i §15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Poz. 1475 z 2021 r.), w bieżącym roku wykonana została klasyfikacja potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jcwp Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego) na podstawie najbardziej aktualnych wyników z ostatnich 6 lat. Klasyfikacja ta i i ocena są zaprezentowane w tabeli 1.

Szczegółowe wyniki klasyfikacji i ocen stanu wód zostały zaprezentowane na portalu jakości wód powierzchniowych GIOŚ - https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/RIVERS/88. W zakładce: System monitoringu i klasyfikacji wód-Rzeki znajdują się tabele klasyfikacyjne dla rzek za poszczególne lata.

Przedstawione w tabeli 1 wyniki klasyfikacji i ocen stanu wód wykazały zły stan wody Bierawki w górnym jej biegu (jcwp Bierawka do Knurówki włącznie bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego). Na stan wód miały wpływ wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny, a także zasolenie oraz substancje biogenne. Środowiskowe normy jakości przekraczały również średnioroczne stężenia niklu.
W bieżącym cyklu wodnym obejmującym lata 2022-2027 Bierawka również objęta jest badaniami monitoringowymi. Corocznie badane są substancje chemiczne zidentyfikowane w zlewni, natomiast badania obejmujące wszystkie grupy wskaźników jakości wody zaplanowano na lata 2024 i 2027. Klasyfikacje badanych wskaźników jakości wody wykonywane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym po zakończeniu rocznego cyklu pomiarowego.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska zwróci się do gminy Orzesze oraz gminy Czerwionka – Leszczyny o podjęcie działań w ramach zadań własnych związanych z kontrolą sposobu odbioru nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), tj. czy wszystkie ścieki są odprowadzane lub wywożone do oczyszczalni ścieków.

Ponadto Departament  Monitoringu Środowiska zwróci  się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli w ww. oczyszczalniach ścieków oraz o rozpoznanie ewentualnych innych możliwych źródeł zanieczyszczeń Bierawki na terenie sołectwa Bełk oraz gminy Orzesze, zlokalizowanej powyżej sołectwa. W przypadku posiadania informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, które odprowadzają ścieki mogące zanieczyszczać wody rzeki Bierawki na terenie sołectwa Bełk, czy też miejscowości sąsiednich,  taka informację przekazana zostanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, celem przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne.

 

Podpisał

Andrzej Szczygieł

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitoringu Środowiska w Katowicach

Departament Monitoringu Środowiska