Wspólnie dla dziedzictwa

Wspólnie dla dziedzictwa

Nie tak dawno informowaliśmy o pozyskaniu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk dofinansowania na realizację projektu pt. "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" w ramach Programu "Wspólnie dla dziedzictwa". Teraz przyszedł czas na szczegóły !!!

Głównym celem zadania pn. "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego cmentarza wraz z identyfikacją nagrobków oraz pracami porządkowymi na cmentarzu okalającym zabytkowy kościół.

Celami szczegółowymi są:
- zachowanie cmentarza dla przyszłych pokoleń,
- stworzenie grupy wolontariuszy szerzącej ideę społecznej odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe (swojej miejscowości rozumianej jako małej ojczyzny),
- poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad zabytkami funeralnymi wśród wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia,
- opracowanie dokumentacji będącej cennym źródłem archiwalnym do wykorzystania w przyszłych pracach konserwatorskich,
- stworzenie zakładki na stronie internetowej www.belk.pl poświęconej nekropolii,
- upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym,
- wykorzystanie cmentarza w edukacji regionalnej.

Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące działania:

1) prace porządkowe na zabytkowym cmentarzu przy kościele pw. św. Marii Magdaleny - będą to działania nieingerujące w substancję zabytku (nekropolii), prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania w nienaruszonym stanie substancji i wartości zabytku, których celem jest polepszenie stanu zagospodarowania zabytku lub jego najbliższego otoczenia, czyli wykoszenie trawy, usunięcie trawy z nagrobków, uporządkowanie terenu itp.

2) inwentaryzacja wraz z identyfikacją nagrobków - ma na celu utrwalenie napisów nagrobnych, układu cmentarza i jego otoczenia. W pierwszej kolejności zostaną zinwentaryzowane wszystkie nagrobki znajdujące się przy kościele pw. św. Marii Magdaleny wraz z najbliższym otoczeniem oraz dla każdego zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna. W następnej kolejności znajdujące się na nagrobkach inskrypcje poddane zostaną szczegółowej analizie.

3) stworzenie ścieżki edukacyjnej - podjęte działania inwentaryzacyjne oraz identyfikujące nagrobki pozwolą na opracowanie na terenie zabytkowego cmentarza ścieżki edukacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy o tym zabytku oraz służącej w edukacji regionalnej.

4) zorganizowanie wystawy fotograficznej pn. "Cmentarz przy kościele pw. św. Marii Magdaleny - nasze wspólne dziedzictwo" - na wystawie zostaną zaprezentowane fotografie przedstawiające realizowane działania na zabytkowym cmentarzu.

5) wykonanie podstrony poświęconej nekropolii - na stronie www.belk.pl zostanie utworzona podstrona poświęcona nekropolii, na której zostaną zamieszczone informacje dot. realizacji projektu oraz samej nekropolii wraz ze wszystkimi materiałami oraz dokumentami wytworzonymi w trakcie trwania projektu.

6) wydanie folderu - przedstawiający przebieg projektu, w tym też jego uczestników.

Termin realizacji wyżej wymienionych działań jest krótki, gdyż tylko do 31 października 2019 r. Pracy bedzie dużo, dlatego w najbliższych dniach ogłosimy nabór do udziału w projekcie (wolontariuszy). Wszystkie prace wykonywane przez wolontariuszy będą nadzorowane przez specjalistów w tym zakresie.

Zadanie uzyskało pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, zaś Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk zgodę dysponenta zabytku, tj. Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Sarkandra w Bełku, na jego realizację. W tym miejscu składamy wyrazy wdzięczności oraz podziękowania dla tych instytucji za okazałe wsparcie i pomoc przy tworzeniu projektu oraz chęć współpracy przy realizacji zadania.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Programu "Wspólnie dla dziedzictwa 2019".

Program "Wspólnie dla dziedzictwa" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.